Sotning

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Ungefär 30 procent av alla bränder i villa, fritidshus, par- och radhus är eldstadsrelaterade.

Sotningsverksamheten har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning ta brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

På uppdrag av Lunds kommun utför vi på Grip en Sotare AB den föreskrivna sotningen (LSO 2003:778, 3 kap. 4§) från och med 2020-07-01.

Då vi på Grip en Sotare AB tillsammans med Lunds kommun planerar arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt genom att sota klart ett område i taget så kan vi hålla nere kostnaderna för varje sotning. Om ni vill bestämma dag och tid själv kan vi dessvärre inte hålla samma låga kostnad.

Taxa/pris: Det är Lunds kommun som fastställer taxan (priset för sotningen), se mer på Lunds kommuns hemsida. 

Hur ofta: Det är Lunds kommun som fastställer fristen (hur ofta) det ska sotas, se mer på Lunds kommuns hemsida.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

På uppdrag av Lunds kommun utför vi på Grip en Sotare AB den föreskrivna brandskyddskontrollen (LSO 2003:778, 3 kap. 4§) från och med 2020-07-01.

Då vi på Grip en Sotare AB tillsammans med Lunds kommun planerar arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt genom att brandskyddskontrollera klart ett område i taget så kan vi hålla nere kostnaderna för varje kontroll. Om ni vill bestämma dag och tid själv kan vi dessvärre inte hålla samma låga kostnad.

Taxa/pris: Det är Lunds kommun som fastställer taxan (priset för sotningen), se mer på Lunds kommuns hemsida.

Hur ofta: Det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som fastställer fristen (hur ofta) brandskyddskontroll ska utföras.

Se mer på MSBs hemsida: https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/skydd-mot-olyckor/msbfs-20146/

Kontakta oss

   046-230 200

   info@ensotare.nu